използвани категории

Едно от задължителните изисквания, обсъждани при избора на програми за управление на календара или списъка със задачи, е поддръжката на категории.

Кои са използваните от мен категории, и какъв тип ангажименти /календарни събития и задачи/ се включва във всяка от тях:

categories# *** = prof1 – ангажименти, свързани с професионална сфера на дейност 1. Това са дейности, за чието извършване е необходим само моят принос, тоест не зависят от действията на други хора. Също така, ангажиментите в тази категория се извършват само при физическото присъствие на ‘работното място’. Примери са: работа с клиенти, подготовка на документация, служебна кореспонденция, изследователска дейност и т.н.
# ***= prof2 – ангажименти, свързани с професионална сфера на дейност 2. Отново – дейности, за чието извършване е необходим само моят принос. При тях, обаче, физическото място на извършването им няма значение. Примери са: консултации, обработка на записи от срещи, кореспонденция и др.
# computer – ангажименти, които са свързани с работа на компютър, но не са свързани с професионални сфери на дейност 1 & 2. Тук се включват: обработката на лични документи (напр. PIM, текстови файлове, снимки);  личната e-mail и IM кореспонденция; онлайн ангажименти като участие във форуми или публикации /напр. в този блог :) /; други професионални ангажименти, изискващи работа на компютър; системната поддръжка на компютърната техника на мен и близките ми; архивирането и т.н.
# *** = дом – ангажименти, свързани с поддръжката на дома, които изискват физически да бъда в него – например: подреждане, почистване, грижи за домашните любимци, etc.
# днес / asap – ангажименти, които имат определено време или е желателно да бъдат извършени възможно най-скоро, и които не принадлежат към някоя от горните категории. Типични примери са: тел. разговори, лични срещи, материали за четене, филми за гледане, пътувания и т.н. Това е най-’голямата’ и най-често допълвана категория – но като принцип – събитията в нея са с по-нисък приоритет от принадлежащите към изброените по-горе категории.

# business – професионални / бизнес ангажименти с други хора, чието извършване зависи не само от моя принос. Тук се включват срещите на живо, които не са с близки или приятели. Също така се отнасят и договорени / делегирани задачи с хора извън семейния и колегиалния кръг. Типични примери са работни срещи, или предстоящи плащания / застрахователни вноски.
# others – ангажименти на семейство, близки и колеги, които имат отношение към моята заетост. Типични примери са срокове на делегирани задачи или пътувания / отпуски на колеги.
# Светле – ангажименти на Светле,  които имат отношение към моята заетост.

# reference – събития, които могат да имат значима справочна стойност за дълъг период от време. Това са основно събития с медицинска или застрахователна информация. Причината да бъдат обособени в отделна категория, е за по-лесното избягване на архивирането им, тоест те остават в основния календар при ‘прочистването’ му.
# unfiled – събития без категория. Използвам я над 10 години най-вече за ’мисъл-на-деня’ / записи тип ‘дневник’, при които наличието на основна и универсална категория улеснява запазването и преглеждането на записите и след ‘прочистване’ на календара, независимо от ползваното устройство.
# personal – друга категория, останала от ранните години на ползване на Palm. В нея се включват записи от днес / asap, които не искам да бъдат архивирани – най-често събития, имащи значение за личностното ми развитие, както и пътешествия.

Това са използваните понастоящем от мен категории. Някои от тях са ‘останки’ от ранните периоди на ползване на Palm, мнозинството – практически неизменни във времето, и някои – обособили се като нужда в последните години. Ще се радвам да споделите в коментарите своите начини за категоризиране на календарните събития и задачите.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: