какво наричам PIM

PIMPIM /personal information management, управление на личната информация/ е понятие, което обхваща начините ни на работа с различните видове пряко касаеща ни или важна за нас информация. Обикновено това включва процесите на събиране, съхраняване, организация и извличане на информация. Важно е да се разграничи, че фокуса тук е върху личната, тоест важната за нас информация. Това отграничава PIM от процеси като работа с обща информация като новини, филми, непрофесионални литература и браузване, etc. Понастоящем PIM обикновено се разглежда във връзка с използването на електронни средства, при все че мнозинството принципи са аналогични и при използването на хартия /някои от преимуществата на хартиените и електронни носители на информация бяха разгледани в този пост/.

Личната информация обикновено включва някои от следните типове данни:
# календар, включително фиксирани във времето срещи и ангажименти и събития като годишнини, рождени дни и т.н.;
# адресна книга / списък с контакти, включително детайлна информация като имена, служебни позиции, начини за връзка и т.н.;
# списъци, включително списъци със задачи;
# финансова информация;
# здравна информация;
# управление на проекти;
# бележки, включително и под формата на дневник;
# електронна кореспонденция, включително електронна поща, instant messaging, RSS feeds и т.н.;
# информация за налични архиви  и съдържанието им.

В последващи постове ще разгледаме някои от начините за работа  с тези видове данни и най-вече какъв тип програми позволяват по-ефективното им управление.

Оригинално публикувано на S&S blog