данни – информация – знание

Когато говорим за PIM, от определящо значение е разбирането ни за ‘информация’. В този пост ще представя използваните от мен определения за данни, информация и знание и ще разгледам взаимовръзката между тях.

data-information-knowledgeданните
сa символи /например думи, цифри или изображения/, обикновено структурирани, и понякога превърнати в съдържание или факти. Данните са също така потенциални източници на информация, които не ни касаят пряко и които нямат значение или стойност за нас. От тази гледна точка, например мнозинството новини са данни. Съдържанието на дадена книга, преди да бъде прочетена, също е данни. Новият брой на конгоанското издание на ‘практични съвети’ също няма значение за нас – и независимо, че там може да са представени актуални / достоверни / стойностни факти – дори и да знаем, че съществува – за нас това биха били данни. От тази гледна точка, когато се говори за експоненциалното нарастване на данните / информацията / знанието  /според гледната точка или степента на познаване на обсъжданата сфера/ в последните години или десетилетия – това най-често се отнася за данните.

информацията е данни, които имат значение за нас, или които избираме да бъдат от значение за нас. В един по-общ смисъл информацията е съобщение, което се предава. Тогава, ако ние приемаме това съобщение /или данни/, то се превръща в информация за нас.  От тази гледна точка, информация са новините, които следим. Или прочетените книга / списание. За разлика от данните, чиито обем може да нараства практически неограничено, информацията е ограничена от нашите възможности и желание да я асимилираме.

Като още по-високо ниво на абстракция в тази последователност е

знанието. В използваната схема, знанието е синтезирана, осмислена и осъзната информация. Това включва теоретично и практическо разбиране на дадената тема. Ето защо обема на знание, който можем да придобием, е значително по-малък от този на информацията. Например информацията, която сме осмислили от дадена прочетена книга, и която можем да приложим практически, е знанието, което сме добили от нея.

При този подход знанието е лично, без да е задължително универсално, доколкото това, което може да е знание за един, би могло да е информация или данни за друг. Също така, знанието, базирано на информация, е само една от неговите разновидности. И знанието в най-малка степен може да се управлява с една система за PIM.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: